W dniu 19 grudnia 2019 r. o godzinie 15.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1) Otwarcie sesji.
2)Stwierdzenie kworum.
3)Wnioski w sprawie porządku obrad.
4)(Druk Nr 213) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
5)(Druk Nr 214) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
6)(Druk Nr 201) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
7)(Druk Nr 202) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
8)(Druk Nr 203) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
9)(Druk Nr 204) Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
10)(Druk Nr 205) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
11)(Druk Nr 208) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12)(Druk Nr 209) Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2019/2020.
13)(Druk Nr 210) Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
14)(Druk Nr 211) Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
15)(Druk Nr 212) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
16)(Druk Nr 206) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
17)(Druk Nr 207) Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
18)Interpelacje i zapytania radnych.
19)Wolne wnioski.
20)Sprawy organizacyjne.
21)Zamknięcie obrad.