W dniu 9 grudnia  2021 r. odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej.
Rozpoczęcie obrad o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk 455) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 456) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
5) (Druk Nr 443) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
6) (Druk Nr 444) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
7) (Druk Nr 445) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.
8) (Druk Nr 446) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki.
9) (Druk Nr 448) Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
10) (Druk Nr 451) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
11) (Druk Nr 452) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
12) (Druk Nr 454) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach.
13) (Druk Nr 453) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
14) (Druk Nr 450) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
15) (Druk Nr 447) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
16) (Druk Nr 449) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ożarów Mazowiecki do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
17) (Druk Nr 457) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
18) Interpelacje i zapytania radnych.
19) Wolne wnioski.
20) Informacja z pracy Burmistrza.
21) Sprawy organizacyjne.
22) Zamknięcie obrad.