W dniu 28 listopada 2019 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji.
2) Stwierdzenie kworum.
3) Wręczenie stypendiów sportowych.
4) Wnioski w sprawie porządku obrad.
5) (Druk Nr 194) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
6) (Druk Nr 199) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
7) (Druk Nr 190) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2020 rok.
8) (Druk Nr 191) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2020.
9) (Druk Nr 195) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
10) (Druk Nr 196) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
11) (Druk Nr 197) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
12) (Druk Nr 198) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
13) (Druk Nr 200) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Myszczynie.
14) (Druk Nr 188) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.
15) (Druk Nr 192) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
16) (Druk Nr 189) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia.
17) (Druk Nr 193) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
18) Interpelacje i zapytania radnych.
19) Wolne wnioski.
20) Informacja z pracy Burmistrza.
21) Sprawy organizacyjne.
22) Zamknięcie obrad.