W dniu 10 lipca 2019 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)Otwarcie sesji.
2)Stwierdzenie kworum.
3)Wnioski w sprawie porządku obrad.
4)(Druk Nr 138) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2018.
5)(Druk Nr 142) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica.
6)(Druk Nr 143) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolica.
7)(Druk Nr 144) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach.
8)(Druk Nr 151) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
9)(Druk Nr 146) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który będzie obowiązywał na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
10)(Druk Nr 147) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia”.
11)(Druk Nr 152) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na Uchwałę nr LXII/638/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz-Jawczyce-Mory-część I.
12)(Druk Nr 153) Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
13)Interpelacje i zapytania radnych.
14)Wolne wnioski.
15)Informacja z pracy Burmistrza.
16)Sprawy organizacyjne.
17)Zamknięcie obrad.