W dniu 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LXX sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2) Wnioski w sprawie porządku obrad.

3) (Druk Nr 680) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

4) (Druk Nr 681) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

5) (Druk Nr 682) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

6) (Druk Nr 674) Projekt uchwały w sprawie  odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Duchnicach.

7) (Druk Nr 675) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w Józefowie.

8) (Druk Nr 677) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębów ewidencyjnych PGR Strzykuły, Kaputy i PGR Kręczki Kaputy w rejonie ulic Sochaczewskiej i Poniatowskiego.

9) (Druk Nr 678) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu ewidencyjnego PGR Strzykuły w rejonie ulic Sochaczewskiej i Strzykulskiej.

10) (Druk Nr 679) Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

11) (Druk Nr 676) Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ożarów Mazowiecki.

12) Interpelacje i zapytania radnych.

13) Wolne wnioski.

14) Informacja z pracy Burmistrza.

15) Sprawy organizacyjne.

16) Zamknięcie obrad.