W dniu 28 grudnia 2022 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 603) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 604) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5) (Druk Nr 605) Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
6) (Druk Nr 602) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
7) (Druk Nr 598) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
8) (Druk Nr 599) Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Ożarów Mazowiecki:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii komisji stałych w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) prezentacja stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
9) Interpelacje i zapytania radnych.
10) Wolne wnioski.
11) Sprawy organizacyjne.
12) Zamknięcie obrad.