W dniu 24 marca 2022 r. odbędzie się L sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęcie obrad o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) Przedstawienie przez Burmistrza informacji o aktualnej sytuacji dotyczącej udzielanej przez Gminę pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.
4) (Druk Nr 498) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
5) (Druk Nr 499) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
6) (Druk Nr 492) Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
7) (Druk Nr 496) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Myszczynie.
8) (Druk Nr 491) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Ożarowie Mazowieckim.
9) (Druk Nr 493) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
10) (Druk Nr 494) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.
11) (Druk Nr 495) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki do roku 2032” za lata 2019-2021.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Wolne wnioski.
14) Informacja z pracy Burmistrza.
15) Sprawy organizacyjne.
16) Zamknięcie obrad.