W dniu 28 czerwca 2022 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok proszony jest o złożenie pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim na adres: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub za pomocą poczty elektronicznej: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć poparcie 50 osób w formie ich podpisów.
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 27.06.2022 r. do godz. 16.00 (dzień poprzedzający dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy).
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 535) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 536) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5) (Druk Nr 537) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci Polonii litewskiej.
6) (Druk Nr 531) Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki (Rzeczpospolita Polska) i miastem Mazingarbe (Republika Francuska).
7) (Druk Nr 529) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Poznańskiej i Kapuckiej.
8) (Druk Nr 530) Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
9) (Druk Nr 532) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10) (Druk Nr 533) Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarów Mazowiecki.
11) (Druk Nr 534) Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarów Mazowiecki na rok szkolny 2022/2023.
12) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok – opinie komisji stałych.
13) Debata nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok.
14) (Druk Nr 523) Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
15) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) Sprawozdanie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie finansowe;
b)Uchwała Nr e./218/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021;
c) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki i realizacji planu finansowego za rok 2021;
d) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za rok 2021;
e) Uchwała Nr f.1/265/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego za 2021 rok;
f) dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy za 2021 rok;
g) (Druk Nr 524) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2021 rok.
h) (Druk Nr 525) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
16) Interpelacje i zapytania radnych.
17) Wolne wnioski.
18) Informacja z pracy Burmistrza.
19) Sprawy organizacyjne.
20) Zamknięcie obrad.