• realizacja inwestycji i zadań remontowych ujętych w budżecie gminy oraz koordynacja prac projektowych,
 • przygotowywanie wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla gminnych inwestycji,
 • prowadzenie nadzoru technicznego robót inwestycyjnych i remontowych oraz ich odbiory,
 • rozliczanie materiałowe i finansowe robót inwestycyjnych i remontowych,
 • kontrola bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg wraz z infrastrukturą drogową, instalacji oświetlenia ulicznego, mostów, przepustów,
 • wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów, wyrażania zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wyrażania zgody na zajęcie pasa drogowego,
 • naliczanie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym oraz zajęciem pasa drogowego,
 • opiniowanie warunków zabudowy oraz podziałów geodezyjnych działek pod względem obsługi komunikacyjnej,
 • opiniowanie stałej i zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych,
 • opiniowanie projektów budowy i przebudowy dróg na terenie gminy,
 • prowadzenie ewidencji dróg według kategorii ich zarządcy,
 • wprowadzanie i nadzorowanie systemu informacji miejskiej,