• opracowanie harmonogramu udzielania zamówień publicznych,
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym trybu postępowania,
  • opracowanie regulaminów, procedur i zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w urzędzie,
  • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych.