KONTAKT DO WYDZIAŁÓW

Wydział/Referat

Numer pokoju

Załatwiane sprawy

Numer telefonu/ e-mail

Biuro podawcze

· Udzielanie informacji i kierowanie do pracownika merytorycznego

731-32-00
Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej 1

· podatek od środków transportowych,
· opłaty za zajęcie pasa drogowego,
· opłaty za użytkowanie wieczyste,
· zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (teren gminy)

731-32-24

731-32-62

2

· podatek od nieruchomości i rolny – osoby prawne (firmy),
· ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego (osoby fizyczne z terenu gminy miejscowości: Ołtarzew, Ożarów Miasto-gospodarstwa, Ożarów wieś, Pilaszków, Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały, Płochocin, Pogroszew Kolonia, Pogroszew wieś, Święcice, Umiastów, Wieruchów, Strzykuły, Wolskie, Szeligi, Osiedle Płochocin),
· zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa

731-32-26

731-32-67

300 B

· Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (teren miasta)
· Ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości i rolnego ( teren miasta)
· Ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osoby z terenu gminy miejscowości: Bronisze, Domaniewek, Duchnice, Gołaszew, Jawczyce, Kaputy-Kręczki, Konotopa, Koprki, Macierzysz, Michałówek, Mory, Myszczyn, Orły
· Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa

731-32-72

731-32-73

Sekretariat 102 · W sprawach skarg i wniosków przyjęcia interesantów przez burmistrza i zastępców za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub poczty elektronicznej. 731-32-01

umig@ozarow-mazowiecki.pl

Biuro Obsługi Rady 108 · Obsługa Rady Miejskiej 731-32-16
radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl 
Działalność Gospodarcza 109 · zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
· obsługa wniosków CEIDG : założenie i likwidacja działalności gospodarczej, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, zmiany w działalności gospodarczej,
· wnioski dot. wydawania licencji na TAXI,
731-32-10
edg@ozarow-mazowiecki.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 110 · Sprawy dotyczące drzew: zgłoszenie usunięcia drzewa lub krzewu; wniosek
o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
· Sprawy dotyczące rolnictwa: zwrot podatku akcyzowego; szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych; zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym; zdjęcie warstwy próchniczej gleby
· Sprawy dot. zwierząt: uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu weterynaryjnego; odławianie i transport bezdomnych zwierząt; czasowe odbieranie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi
· Sprawy dotyczące stosunków wodnych
731-32-35

731-32-37

731-32-61

111 Naczelnik wydziału 731-32-36
112 · gospodarka odpadami – przyjmowanie deklaracji, reklamacji, wystawianie poświadczeń do punktów GPZOP, wyjaśnianie/egzekucja opłat za odpady;
· usuwanie wyrobów zawierających azbest;
· przydomowe oczyszczalnie ścieków – w zakresie opłat (wyjaśnianie);
· zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
· zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
· wpisy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
731-32-63

731-32-64

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego 202 · prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości stanowiących zasób Gminy, związanych ze sprzedażą, dzierżawą, użytkowaniem, najmem, użyczeniem, ustanowieniem służebności,
· organizowanie przetargów jako formy zbycia gruntów stanowiących zasób Gminy,
· prowadzenie postępowań w zakresie opłat planistycznych
· prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, numeracją porządkową budynków
oraz ustalaniem nazw miejscowości,
731-32-58

731-32-71

211 · prowadzenie spraw archiwalnych z zakresu architektury i geodezji (wydawanie dokumentów archiwalnych),
· pierwokupy – wydawanie zarządzeń w sprawie nieskorzystania przez Gminę prawa pierwokupu,
· wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
· wydawanie wypisów i wyrysów ze studium,
· wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, tereny zalewowe.
· wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
· ustalanie warunków zabudowy,
· opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i inwestycji budowlanych,
· przyjmowanie wniosków o odrolnienie,
· przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany studium,
· prowadzenie procedur zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
· prowadzenie procedur zmiany studium.
731-32-30

731-32-31

212 · prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości
· prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem  nieruchomości
· prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką,
· prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania,
· prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych dróg,
· prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych,
· prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,
· prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
731-32-08
213 Naczelnik wydziału 731-32-09
Wydział Administracji 300   731-32-38
Obrona Cywilna 301   731-32-19
Referat Funduszy Zewnętrznych 302 · Składanie i odbiór dokumentów tj. deklaracja uczestnictwa, deklaracja wyboru kotłów grzewczych, umowa na montaż kotła grzewczego w ramach Programu,
· Dokonanie uzupełnień danych, podpisów na dokumentach składanych korespondencyjnie,
· Weryfikacja warunków udziału w programie na podstawie oryginałów dokumentów tj. poświadczenia rozliczania podatku dochodowego, potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością,
· Udzielenie informacji w zakresie prac przygotowawczych realizowanych przez Beneficjentów, odbiór poświadczeń utylizacji dotychczasowych kotłów, dokonywanie zmian na wniosek Beneficjentów, rozwiązywanie sporów na linii Wykonawca-Beneficjent, przyjmowanie do wiadomości skarg i zażaleń w związku z zasadami Programu , zapytania o możliwości pozyskania środków na OZE.
731-32-28

rfz@ozarow-mazowiecki.pl

Referat Zamówień Publicznych 303 · Sprawy związane z przeprowadzaniem postępowań o zamówienia publiczne 731-32-59
Kadry 305   731-32-06
Wydział Administracji 306 · Sprawy mieszkaniowe: mieszkania socjale, mieszkania komunalne 731-32-34
Wydział Inwestycji i Remontów 307 · obiekty oświatowe
· obiekty kubaturowe
731-32-40
308 Naczelnik Wydziału 731-32-39
309 · Fundusz Sołecki w Gminie Ożarów Mazowiecki,
· Budowa i konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ożarów Mazowiecki,
· Zadania wodno-kanalizacyjne ( projekty, budowa)
· Transport Publiczny wraz z infrastrukturą przystankową
· Place zabaw
731-32-41
310 · decyzje o lokalizacji zjazdu
· oświadczenia o dostępie do drogi publicznej
· prowadzenie przeglądów i wykazu dróg gminnych
· wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych
· opiniowanie inwestycji celu publicznego
· decyzje o lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym
· decyzje o zajęciu pasa drogowego
· opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu
· konserwacja oznakowania drogowego
· remonty dróg gminnych
· przebudowy dróg gminnych (projekty, budowa)
731-32-48