Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do przetargu na sprzedaż:
prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim (powiat warszawski zachodni) na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00076144/1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
 działki ewidencyjne o numerach 44/51 (o powierzchni 0,0400 ha), 44/52 (o powierzchni 0,1028 ha), 44/53 (o powierzchni
0,0460 ha), 44/54 (o powierzchni 0,0493 ha) i 44/55 (o powierzchni 0,0364 ha) o łącznej powierzchni 0,2745 ha wraz z prawem własności posadowionego na gruncie środka trwałego o nazwie „Parking w Ożarowie Mazowieckim” (o nr inw. 4-000760-0) – „Nieruchomość 1”,
 działki ewidencyjne o numerach 44/58 (o powierzchni 0,0817 ha) i 61 (o powierzchni 0,1747 ha) o łącznej powierzchni 0,2564 ha – „Nieruchomość 2”,
 działka ewidencyjna numer 60 o powierzchni 0,0342 ha – „Nieruchomość 3”. Nieruchomość 3 stanowi uzupełnienie Nieruchomości 1 lub Nieruchomości 2 i jej sprzedaż może nastąpić tylko wraz z Nieruchomością 1 lub Nieruchomością 2.
Cena wywoławcza w przetargu wynosi:
 za Nieruchomość 1: 823.500,00 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100) netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług,
 za Nieruchomość 2: 512.800,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100) netto powiększona o należny podatek od towarów i usług,
 za Nieruchomość 3: 102.600,00 zł (sto dwa tysiące sześćset złotych 00/100) netto powiększona o należny podatek od towarów
i usług.
Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić na rachunek bankowy ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I O/Tarnobrzeg nr 41 1240 2744 1111 0010 4884 3866 w terminie do dnia 25 października 2021 roku:
 w wysokości 82.350,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) – dla Nieruchomości 1 (w tytule przelewu należy wpisać „Wadium do przetargu 1/OM/2021 – Nieruchomość 1”),
 w wysokości 51.280,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) – dla Nieruchomości 2 (w tytule przelewu należy wpisać „Wadium do przetargu 1/OM/2021 – Nieruchomość 2”).
 w wysokości 10.260,00 zł (dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) – dla Nieruchomości 3 (w tytule przelewu należy wpisać „Wadium do przetargu 1/OM/2021 – Nieruchomość 3”).
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, a który uchyli się od zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy z upływem terminu wyznaczonego ostatecznym wezwaniem do zawarcia umowy.
Zapłata wadium w pełnej wysokości w ww. terminie jest warunkiem koniecznym udziału w Przetargu. Za datę płatności wadium poczytuje się datę uznania ww. rachunku bankowego. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
Szczegóły dotyczące przetargu określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/OM/2021”, dostępna w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg) oraz na stronach internetowych: www.bip.arp.pl i www.tsse.arp.pl.
Warunkiem udziału w przetargu przez cudzoziemców niebędących przedsiębiorcami państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) albo Konfederacji Szwajcarskiej, jest przedłożenie przez nich zezwolenia lub promesy zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie Nieruchomości.
Oferty należy składać w zamkniętych i nieprzejrzystych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg), z dopiskiem na kopercie: „oferta do przetargu 1/OM/2021” w terminie do dnia 26 października 2021 roku do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu).
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2021 roku o godz. 9:00, w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg).
ARP S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu na każdym jego etapie. Rozstrzygnięcie przetargu będzie mogło nastąpić pod warunkiem wpłynięcia co najmniej jednej oferty do każdej Nieruchomości – brak chociaż jednej oferty do którejkolwiek Nieruchomości, spowoduje unieważnienie przetargu.
Ogłoszenie jest dostępne również na stronach internetowych: www.bip.arp.pl i www.tsse.arp.pl oraz w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg).Dane kontaktowe

Adres e-mail: krzysztof.wedrychowicz@arp.pl

Numer telefonu: 723 633 317

Adres strony www: www.tsse.pl

Firma: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA