Coraz częściej pojawiają się doniesienia o tym, że na rynku oferowane są pompy ciepła które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie efektywności energetycznej. Zakup i eksploatacja takich urządzeń może stwarzać poważne problemy nabywcom i generować dodatkowe koszty. Dlatego też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z przedstawicielami producentów, dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną wypracował dodatkowe wymogi, które planuje się wprowadzić od kwietnia 2024 roku. Zmiany te mają na celu ochronę beneficjentów i zapewnienie, że dotację z Programu Czyste Powietrze będzie można uzyskać tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości. Gwarancją tego będzie wpisanie danej pompy ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), a dotowane będą tylko te urządzenia, które na tej liście się znajdują.

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów jest spisem produktów, które spełniają określone standardy środowiskowe, przez co są uznawane za ekologiczne. Lista ta jest prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obejmuje ona szeroki wachlarz urządzeń i materiałów, m.in. pompy ciepła, kotły, kolektory słoneczne, węzły cieplne, mikroinstalacje fotowoltaiczne, materiały budowlane. Aby urządzenie znalazło się na Liście ZUM, producent, dystrybutor lub inny upoważniony podmiot dokonuje zgłoszenia, które jest dokładnie weryfikowane i w zależności od wyniku weryfikacji urządzenie zostaje wpisywane na ZUM. Jeśli produkt znajduje się na liście, mamy pewność, że spełnia on warunki Programu Czyste Powietrze”, tym samym jest objęty dofinansowaniem. Dlatego też osoby chcące skorzystać z dofinansowania, powinny kierować się listą przy wyborze np. pomp ciepła. Lista jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl. Każde urządzenie znajdujące się na liście ZUM ma przypisany numer, który wpisuje się do wniosku o płatność przy rozliczeniu inwestycji.

Od 1 kwietnia 2024 roku, w ramach Programu Czyste Powietrze, będzie można otrzymać dotację wyłącznie na pompy ciepła, znajdujące się na Liście ZUM, co oznacza, że ich deklarowane parametry techniczne zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w niezależnych, akredytowanych laboratoriach.

Jednocześnie zaktualizowane zostaną wymogi techniczne dotyczące pomp ciepła. Na przykład na pompy powietrze/woda dotację będzie można uzyskać na urządzenia minimum klasy A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC). W sytuacji montażu zestawu musi on spełniać warunki klasy A+. Gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą posiadać min. klasę A++, zaś pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej – min. klasy A. Warto jeszcze przypomnieć, że niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

Wprowadzenie obowiązku wyboru urządzeń wyłącznie spośród wpisanych na listę ZUM dotyczyć będzie także kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet. Jest to podyktowane licznymi przypadkami podawania przez producentów lub sprzedawców nieprawdziwych informacji o urządzeniu, wprowadzając konsumentów w błąd.

Informacje o Programie Czyste Powietrze oraz pomoc przy składaniu wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim pokój 109, tel. 22 731 32 10 lub mailowo: r.stepien@ozarow-mazowiecki.pl