Beneficjentem Programu „Czyste Powietrze” może być osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 PLN.
Beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w ich gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 PLN (w gospodarstwie domowym wieloosobowym), a 2651 PLN w gospodarstwie domowych jednoosobowym są uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania. Jeżeli przeciętny miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 PLN (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 PLN (gospodarstwo jednoosobowe) mogą ubiegać się o najwyższy poziom dofinansowania. W obydwu przypadkach wymagane jest stosowne zaświadczenie do Programu „Czyste Powietrze” wydawane przez MOPS.
Dofinansowanie obejmuje inwestycje związane z podłączeniem do sieci ciepłowniczej, wymianę źródła ciepła na paliwo stałe (np. na pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kotłownię gazową), ociepleniem przegród budowlanych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Dotacja jest udzielana również na inwestycje zakończone, pod warunkiem, że rozpoczęcie przedsięwzięcia (data pierwszej faktury) nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dotację. Okres realizacji inwestycji planowanych lub rozpoczętych to 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie na poziomie podstawowym i podwyższonym. Beneficjenci upoważnieni do najwyższego poziomu dotacji mają 36 miesięcy na realizacje inwestycji. Jeżeli beneficjent nie chce lub nie może angażować własnych środków finansowych na realizację inwestycji może skorzystać z opcji obejmującej udzielenie kredytu „Czyste Powietrze”. Wówczas wszelkie formalności załatwia się za pośrednictwem banku. Lista banków udzielających kredytu znajduje się na stronie internetowej Programu. W przypadku korzystania z kredytu bankowego okres realizacji przedsięwzięcia jest krótszy i wynosi 18 miesięcy.
Nie udziela się dotacji:
1.dla budynków, które są użytkowane sezonowo, na cele gospodarcze,
2. gdy jest w nich prowadzona działalność gospodarcza i obejmuje ona więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku. Jeśli jest to mniejsza powierzchnia, dotacja jest proporcjonalnie pomniejszana,
3. jeśli wysokość dotacji jest niższa niż 3 000 PLN.
Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31.12.2013 roku został złożony wniosek o pozwolenie na budowę nie udziela się dofinansowania na ocieplanie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.
Wniosek o dotację składa się drogą elektroniczną, oraz w wersji papierowej podpisanej przez Beneficjenta. Wniosek o dotację można złożyć za przy pomocy i za pośrednictwem Punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2 w pokoju 109.
Rozliczenie inwestycji następuje na podstawie złożonego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (kopie faktur, protokół zdawczo-odbiorczy prac, etykieta efektywności energetycznej, deklaracja właściwości użytkowych itp.). Wypłata środków przez WFOŚiGW następuję przelewem na konto wskazane przez Beneficjenta, po sprawdzeniu i zaakceptowaniu złożonego rozliczenia. Więcej szczegółów można uzyskać w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym tel 22 731 32 10. lub e-mail: r.stepien@ozarow-mazowiecki.pl