W dniu 27 czerwca 2023 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej.

W trakcie trwania sesji odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2022 rok.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad Raportem o stanie Gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec Gminy Ożarów Mazowiecki, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2022 rok proszony jest o złożenie pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim na adres: ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub za pomocą poczty elektronicznej: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć poparcie 50 osób w formie ich podpisów.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 26.06.2022 r. do godz. 16.00

(dzień poprzedzający dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

 

 


 

 

Errata do Raportu o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2022 rok stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.111.2023 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2023 r.:

1. na str. 10 w pierwszym zdaniu pod tabelą w miejsce „roku 2022” powinno być „roku 2021”;

2. na str. 14 zamienia się tabelę z uwagi na brak ostatniej kolumny;

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Ożarów Mazowiecki
w latach 2017, 2019, 2020, 2021 i 2022.
 
 
 
Rok realizacji 2017 2019 2020 2021 2022  
Typ kotła przed modernizacją kotły na paliwa stałe kotły gazowe kotły na paliwa stałe kotły gazowe kotły na paliwa stałe kotły gazowe kotły na paliwa stałe kotły gazowe kotły na paliwa stałe kotły gazowe    
59 48 60 46 45 66 55 51 17 29    
Typ kotła po modernizacji suma: 107 szt. (106 szt. kotłów gazowych i 1 kocioł na biomasę) suma: 106 szt. kotłów gazowych suma: 111 szt. kotłów gazowych suma: 106 szt. (105 szt. kotłów gazowych i 1 kocioł na biomasę) suma: 46 szt. kotłów gazowych  
Wartość realizacji 969 700,00 zł 733 594,34 zł 625 930,00 zł 697 470,00 zł 376 649,00 zł  
Źródło środków Dotacja z
WFOŚiGW
528 500,00 zł Dotacja z budżetu Gminy 495 764,91 zł Dotacja z budżetu Gminy 496 584,00 zł Dotacja z budżetu Gminy 506 176,00 zł Dotacja z budżetu Gminy 230 000,00 zł    
Wkład własny beneficjenta (budżet gminy i wkład własny mieszkańców) 441 200,00 zł Wkład własny mieszkańców 237 829,43 zł Wkład własny mieszkańców 129 346,00 zł Wkład własny mieszkańców 191 294,00 zł Wkład własny mieszkańców 146 649,00 zł    

 

3. na str. 94 pod tabelą w miejsce „Funduszu Sołeckiego” powinno być „Funduszu Społecznego”;

4. na str. 101 w pozycji „ W zakresie zdrowia” w miejsce „Przychodnią w Płochocinie” powinno być „Przychodnią w Józefowie”.

Wskazane zmiany są wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej