W dniu 19 maja 2022 r. odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej.
Rozpoczęcie obrad o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 521) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 522) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
5) (Druk Nr 518) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na rozbudowę układu drogowego dróg powiatowych nr 4118W ul. Piastowskiej, nr 4117W ul. Rajdowej i ul. Piwnej w m. Konotopa i Jawczyce, wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej, budowy ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły oraz na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej w m. Pogroszew Kolonia– pomoc finansowa.
6) (Druk Nr 519) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki, w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki oraz w planie wydatków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
7) (Druk Nr 520) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/476/22 Rady Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Ożarów Mazowiecki obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8) (Druk Nr 513) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.
9) (Druk Nr 512) Projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody honorowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
10) (Druk Nr 511) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali położonych w budynku wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 173 w Ożarowie Mazowieckim wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
11) (Druk Nr 508) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ożarów Mazowiecki do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
12) (Druk Nr 514) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2022-2025.
13) (Druk Nr 517) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia”.
14) (Druk Nr 509) Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Duchnicach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
15) (Druk Nr 515) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Myszczynie.
16) (Druk Nr 516) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Pogroszewie.
17) Interpelacje i zapytania radnych.
18) Wolne wnioski.
19) Informacja z pracy Burmistrza.
20) Sprawy organizacyjne.
21) Zamknięcie obrad.