Gmina Ożarów Mazowiecki od momentu rozpoczęcia działań wojennych na terenie Ukrainy zaangażowała się w pomoc humanitarną i wsparcie osób przybywających do Polski.

To jest trudny czas dla naszych sąsiadów, jesteśmy świadkami dramatycznych chwil w ich życiu, gdy zostali zmuszeni, aby opuścić swój kraj. Zapewniamy nie tylko tę podstawową pomoc humanitarną, jak nocleg, wyżywienie czy pomoc medyczną. Chcąc godnie przyjąć obywateli z Ukrainy i pomóc im w odnalezieniu się w naszej ożarowskiej społeczności, zapewniamy także udział w edukacji, wychowaniu i opiece nad dziećmi.

Zależy nam na dobrostanie zarówno naszych ożarowskich dzieci, jak i na wsparciu nowych mieszkańców i uchodźców, dlatego pracę placówek oświatowych organizujemy tak, aby nie zakłócać normalnego działania szkół i przedszkoli, a jednocześnie wdrażać dzieci z Ukrainy w system polskiej edukacji.

W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zostaną uruchomione oddziały przygotowujące uczniów przybywających z zagranicy do nauki w polskiej szkole. Dzieci będą się uczyły wszystkich przedmiotów i dodatkowo języka polskiego jako obcego.

Nauka w oddziale przygotowawczym będzie trwać do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do tego oddziału. W zależności od postępów w nauce i potrzeb edukacyjnych ucznia, okres nauki w oddziale przygotowawczym może zostać skrócony albo przedłużony nie więcej niż o jeden rok szkolny. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela, pedagoga lub psychologa.

Zajęcia będą prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

W czasie nauki w oddziale przygotowawczym, uczniów wspierać będzie pomoc nauczyciela, czyli osoba posługująca się językiem ukraińskim. Dowóz dzieci do szkoły zapewni Gmina Ożarów Mazowiecki. W szkole dzieci zostaną otoczone opieką, otrzymają również ciepły posiłek.

Oprócz nauki w oddziale przygotowawczym ,dzieci będą mogły również skorzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jak zapisać dziecko?

Rekrutacja do oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie lub do przedszkola/oddziały przedszkolnego w szkole podstawowej rusza 14 marca 2022 r. i będzie prowadzona do 31 marca 2022 r. z możliwością przedłużenia tego terminu.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przygotowawczego lub do przedszkola/oddziały przedszkolnego w szkole podstawowej dostępne do pobrania w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4 w Ożarowie Mazowieckim, III p., pok. 303 lub bezpośrednio w każdej placówce oświatowej w gminie, a także do pobrania poniżej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przygotowawczego lub do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć do Biura Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4 w Ożarowie Mazowieckim, III p., pok. 303.

Ze względu na organizację pracy placówek, prosimy o odpowiedzialne zapisywanie do oddziałów przygotowawczych dzieci, które deklarują dłuższy pobyt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Prowadzimy także rekrutację osób władających językiem polskim i ukraińskim, które mogłyby pracować w charakterze pomocy nauczyciela w oddziałach przygotowawczych. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: bo@bo.ozarow-mazowiecki.pl lub składać osobiście w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4 w Ożarowie Mazowieckim, III p., pok. 303.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 

Wniosek dla cudzoziemców o przyjęcie do przedszkola

Wniosek dla cudzoziemców o przyjęcie do oddziałów przygotowawczych

 

 

Підготовчі відділи для учнів, які прибувають з-за кордону

Територіальна громада міста Ożarów Mazowiecki з моменту початку воєнних дій в Україні ,бере активну участь у гуманітарній допомозі і підтримці біженців з України.

Нажаль , ми є свідками трагічних подій ,через які наші сусіди змушені покинути свою країну .Ми надаємо не тільки гуманітарну допомогу таку ,як проживання ,харчування ,чи медичну допомогу ,а також хочемо допомогти громадянам України акліматизуватися в нашій ожаровській спільноті ,беручи участь в освітніх програмах.

Ми дбаємо про благополуччя як наших  ожаровських дітей ,так і дітей-біженців, які приїхали до нас з України .Тому було прийнято рішення організувати навчальні заклади так ,щоб не було перешкод  роботі шкіл і дитячих садків,водночас впроваджуючи учнів з України в польську систему освіти.

У початковій школі im. Szarych Szeregów w Płochocinie, буде відкрито підготовче відділення, для учнів ,які прибули з України. Учні будуть вивчати всі шкільні предмети і додатково польську мову, як іноземну.

Навчання в підготовчому відділенні буде тривати до кінця даного навчального року .В залежності від успішності учня в навчанні ,термін науки у підготовчому відділі може бути скорочено чи продовжено не більш ніж на один рік. Рішення про скорочення чи продовження терміну навчання учня в підготовчому відділі, приймає педагогічна рада на запит вчителя ,педагога чи психолога .

Заняття будуть проводитися згідно навчальних програм із врахуванням індивідуальних особливостей розвитку і можливостей учнів.

Під час навчання в підготовчому відділі ,учням буде допомагати так званий вчитель-помічник із знанням української мови. Доїзд до школи буде організовано шкільним автобусом .В школі діти отримають добру опіку ,а також горячі обіди.

Окрім навчання у підготовчому відділенні, діти  будуть мати можливість відвідувати дитячий садочок ,а також дошкільний відділ в початкових школах .

 

Як записати дитину до підготовчого відділу ,дитячого садочка чи дошкільного відділу в початковій школі?

Набір до підготовчих відділiв у Szkole podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie,а також до дитячого садка /дошкільного відділу в початковій школі буде тривати від  14 березня 2022 року до 31 березня 2022 року з можливістю продовження даного терміну.

Бланк заяви на прийняття учня до підготовчого віддіду можна отримати  в міському відділі освіти за адресою Ożarów mazowiecki,ul . Konotopska 4, 3 поверх,303 кабінет,або безпосередньо в кожному навчальному закладі міста а також завантажити по ссилці внизу.

Заяву про прийняття дитини до підготовчого відділу,дитячого садочка/дошкільного відділу початкової школи потрібно подати за адресою Ożarów mazowiecki ul. Konotopska 4,III piętro .,pok.303.

Дуже велика просьба відповідально віднестися до  запису дитини до підготовчого відділу,дитячого садочка чи дошкільного відділу початкової школи ,для правильної організації роботи освітніх закладів.

Також потребуємо осіб, які володіють польською та українською мовами,які могли б працювати як вчитель- помічник у підготовчих відділах. Заявки можна надсилати на електронну  адресу: bo@bo.ozarow-mazowiecki.pl або подати особисто за адресою Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4, III  поверх,  303 кабінет.

 

Paweł Kanclerz
Mep  містa Ożarów Mazowiecki

 

Заява про прийняття дитини до дитячого садка або до дошкільного відділення в початковій школі

Заява про прийняття учня до підготовчого відділу