Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia w 2022 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, w Biurze Podawczym, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w terminie do 11 lutego 2022 r.
do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu)
. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.

Oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwą konkursu.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.31.2022

Zarządzenie Nr B.0050.14.2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.14.2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0050.14.2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr B.0050.14.2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr B.0050.14.2022

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr B.0050.14.2022.doc