Przywrócenie bezpośredniej obsługi we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 12 lipca 2021 roku

Od dnia 12 lipca 2021 r. została wznowiona bezpośrednia obsługa  we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Sposób umawiania i zapisy na porady nie ulegają zmianie. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m.in. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu. Osoba uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej musi być zdrowa, a na spotkanie do punktu przychodzi bez osób postronnych.

W celu umówienia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 733 72 83.  

Porady odbywają się co 45 minut.

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) od dnia1 stycznia 2021 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w których udzielana jest  nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

– Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

– Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczą-cym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

3a) nieodpłatną mediację,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez radcę prawnego i adwokata, wskazanych przez właściwe samorządy zawodowe prowadzone są w Łomiankach i Starych Babicach

Łomianki w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach

przy ul. Staszica 2, 05 – 092 Łomianki.

Poniedziałek od godz. 10:00 do 14:00
Wtorek   od godz. 15:00 do 19:00
Środa   od godz. 15:00 do 19:00
Czwartek  od godz. 15:00 do 19:00
Piątek  od godz. 10:00 do 14:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, podjazd, dwie windy, dostosowane toalety)

Stare Babice w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

Poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00
Wtorek od godz. 14:00 do 18:00
Środa  od godz. 14:00 do 18:00
Czwartek od godz. 10:00 do 14:00
Piątek  od godz. 10:00 do 14:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, ale brak schodów, winda, dostosowana toaleta)

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez organizację pozarządową- Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie(10-544) przy ul. Warmińskiej 7/1 zlokalizowane są w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim i Lesznie. Porad prawnych w tych punktach udzielają adwokaci.

Błonie w lokalu przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie

Poniedziałek od godz. 10:00 do 14:00
Wtorek  od godz. 15:00 do 19:00
Środa od godz. 15:00 do 19:00
Czwartek  od godz. 15:00 do 19:00
Piątek  od godz. 10:00 do 14:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak wind i brak dostosowanych toalet)

Urząd Miejski ul. Poznańska 165,  III piętro, pok. 307, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Poniedziałek od godz. 12:00 do 16:00
Wtorek od godz. 12:00 do 16:00
Środa  od godz. 14:00 do 18:00
Czwartek od godz. 09:00 do 13:00
Piątek  od godz. 09:00 do 13:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych, podjazd, winda, dostosowana toaleta)

Leszno w Urzędzie Gminy w Lesznie, przy ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno.

Poniedziałek od godz. 15:00 do 19:00
Wtorek   od godz. 12:00 do 16:00
Środa od godz. 15:00 do 19:00
Czwartek  od godz. 15:00 do 19:00
Piątek  od godz. 12:00 do 16:00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking, brak podjazdu i windy, punkt znajduje się na parterze, brak dostosowanych toalet)