W dniu 8 czerwca 2021 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 389) Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
4) (Druk Nr 392) Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.
5) (Druk Nr 391) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim.
6) (Druk Nr 397) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Umiastów, dla działek ewidencyjnych nr 60, 61/2 i 65/2.
7) (Druk Nr 396) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia”.
8) Interpelacje i zapytania radnych.
9) Wolne wnioski.
10) Informacja z pracy Burmistrza.
11) Sprawy organizacyjne.
12) Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ CICHAL