Realizacja kolejnej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki została zakończona. W 2020 r. nowe zestawy grzewcze zostały zamontowane w 111 gospodarstwach domowych. Od momentu powstania idei gminnego wsparcia działań mających realny wpływ na polepszenie stanu jakości powietrza (edycja 2017 r., edycja 2019 r., edycja 2020 r.) udało się wymienić 324 stare źródła ciepła na nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze.

Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki jest działaniem wieloletnim, które cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, dlatego 10 lutego 2021 r. (środa) od godz. 10:00 rozpocznie się kolejny nabór wniosków do realizacji w 2021 r.

 

Główne założenia programu:

  • Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowanego starego źródła ciepła, które w wyniku realizacji programu zostanie trwale zlikwidowane (instalacja pierwszego źródła ciepła np. w nowo wybudowanym obiekcie nie jest objęta wsparciem w ramach programu),
  • Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej refundacji poniesionych przez mieszkańca kosztów samodzielnej wymiany kotła grzewczego,
  • Zakup i montaż źródeł ciepła będzie realizowany przez gminę, za pośrednictwem wyłonionego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Wykonawcy, po wniesieniu przez Mieszkańca wkładu własnego oraz dostosowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia nowego źródła ciepła,
  • Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kondensacyjne kotły gazowe (jedno lub dwu-funkcyjne), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość instalacji kotłów na biomasę,
  • Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w budynkach wykorzystywanych sezonowo oraz takich, w których na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane jest więcej niż 30% powierzchni całkowitej,
  • Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie kompletnej, poprawnie wypełnionej deklaracji oraz zakwalifikowanie wniosku na listę podstawową naboru na 2021 rok. O wpisaniu na listę podstawową decyduje kolejność wpływu Deklaracji do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim (za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w formie papierowej) do wyczerpania alokacji.

 

Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz z drukiem deklaracji uczestnictwa) dostępne są poniżej. Wersja papierowa dostępna jest także w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

Deklaracje przyjmowane będą od dnia 10 lutego 2021 r. od godz. 10:00 (deklaracje złożone/wysłane przed godz. 10:00 pozostaną bez rozpatrzenia):

 

LUB

  • w wersji papierowej – w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy tj. środy 10:00-18:00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00-16:00

 

Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w zeznaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania. Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldowani na stałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

Wszelkich informacji na temat Programu udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych:

  • kontakt telefoniczny: 22 731 32 28 (w środy 10:00-18:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00-16:00),
  • kontakt e-mailowy: rfz@ozarow-mazowiecki.pl

 

Referat Funduszy Zewnętrznych

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.16.2021

Regulamin naboru

Deklaracja uczestnictwa