W tegorocznej edycji naboru ogłoszonego przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020, Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła 5 wniosków o dofinansowanie zadań sołeckich. Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.
13 lipca 2020 r. przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza i Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy podpisali umowy na dofinansowanie projektów:

 1. Utworzenie placu zabaw oraz budowa punktów świetlnych we wsi Pilaszków.
  Celem realizacji zadania jest utworzenie placu zabaw we wsi Pilaszków oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę punktów świetlnych przy ul. Pięknej.
 2. Utworzenie monitoringu w obrębie sołectwa Piotrkówek Duży.
  Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie monitoringu obszaru – montaż kamer zewnętrznych w sołectwie Piotrkówek Duży.
 3. Budowa i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Płochocin.
  W ramach zadania planuje się zakup wraz z montażem dwóch altan ogrodowych wykonanych z drewna, z pokryciem dachowym.
 4. Budowa chodnika we wsi Wieruchów.
  W ramach zadania wykonane zostanie ponad 100 mb. chłodnika wzdłuż ul. Wieruchowskiej.
 5. Budowa oświetlenia we wsi Koprki.
  Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę punktów świetlnych w obrębie centrów przesiadkowych komunikacji miejskiej w sołectwie Koprki.

W poprzednich edycjach naboru w latach 2018-2019 pozyskaliśmy dofinansowanie na zadania realizowane przez Sołectwa: Gołaszew, Święcice, Ołtarzew, Bronisze, Duchnice, Macierzysz, Wolskie.

Mamy nadzieję na kontynuację naboru na tego typu projekty w latach następnych. W związku z tym zachęcamy Rady Sołeckie w tych Sołectwa, które jeszcze nie skorzystały z dofinansowania, aby przy planowaniu zadań finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok uwzględniły zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie: zieleni miejskiej i obiektów małej architektury, budowy/rozbudowy/modernizacji obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, kulturalnym, oświatowym, związanym z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zachowaniem dziedzictwa historyczno-kulturalnego. Tylko takie zadania będą miały szanse na dofinansowanie w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru na 2021 rok. Z dofinansowania wyłączone są zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym itp. (np.: festiwale, koncerty, uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, pikniki, kiermasze itp.).
W przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikowalności planowanego wydatku prosimy o kontakt z Referatem Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim tel. 22 731 32 28

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

Załączniki

 • 2 (359 kB)
 • 1 (378 kB)