Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego, zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ww. ustawy powinien spełnić następujące warunki:
1. być pełnoletnim,
2. zamieszkiwać na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
– posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania systemu GPS,
– praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
– komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
– obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
– posiadanie prawa jazdy kat. B

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszenia swojej kandydatury z podaniem:
    – imienia i nazwiska,
    – adresu zamieszkania,
    – telefonu,
    – adresu email,
wraz z Oświadczeniem o spełnianiu wymagań z pkt. 1-4 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (formularz i oświadczenie w załączeniu).

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 (parter) w godzinach pracy urzędu tj. pn., wt., czw., pt. w godz. 8:00-16:00; śr. w godz. 10:00-18:00

lub

przesłać pocztą/kurierem na adres: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki z adnotacją: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).
Dokumenty (zgłoszenia), które wpłyną po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań z pkt 1-4
2. Oświadczenie o niekaralności (pkt 5)
3. Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych
4. Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.