W dniu 28 maja 2020 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),  sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszeni są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją.

Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2) Wnioski w sprawie porządku obrad.
3) (Druk Nr 264) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 265) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
5) (Druk Nr 255) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
6) (Druk Nr 256) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
7) (Druk Nr 259) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Pogroszewie.
8) (Druk Nr 257) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części obrębu PGR Pilaszków – pomiędzy ulicami Wolską i Marszewskiego.
9) (Druk Nr 258) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Ożarów Mazowiecki urządzeń instalacji wodociągowych w ulicy Akacjowej, dz. nr ew. 298/15, 299/16 i w ulicy Święcickiej, dz. nr ew. 532/1, obręb 0019 Płochocin w Płochocinie.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Wolne wnioski.
12) Informacja z pracy Burmistrza.
13) Sprawy organizacyjne.
14) Zamknięcie obrad.