Zostań ławnikiem sądowym!

Stosownie do przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ogłaszamy uzupełniające wybory na ławników sądowych do sądów:

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – 2 osoby,
 2. Sąd Rejonowy w Pruszkowie – 1 osoba,
 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 osoby.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych lub co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 357 ze ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 7 lutego 2020 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

Druki dokumentów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim:

 • w Biurze Podawczym (parter),
 • w Biurze Rady Miejskiej (I p., pokój nr 108).

Druki dokumentów dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023”.

Informacje związane z wyborem ławników – tel. (22) 731 32 16

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie zostanie wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
/-/ ANDRZEJ CICHAL