Zarządzenie Nr B.0050.23.2019 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych – sołectw i osiedli w Gminie Ożarów Mazowiecki na temat wprowadzenia w statutach tych jednostek pięcioletniego okresu kadencji sołtysa i rad sołeckich oraz zarządów osiedli.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 do 28 lutego 2019 r.

Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach zobowiązani są do osobistego wypełnienia ankiety i wrzucenia jej do opatrzonej pieczęcią urny, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego przy Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim na parterze lub przesłania drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP pismem ogólnym do podmiotu publicznego wskazując Gminę Ożarów Mazowiecki, podpisując podpisem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego.

Załączniki: