Gmina Ożarów Mazowiecki rozpoczyna realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość wymiany starych źródeł ciepła.

Mając na uwadze Państwa potrzeby, a także ograniczenia wynikające z kryteriów naboru w programie „Czyste powietrze”, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zainicjował prace nad wprowadzeniem alternatywnego mechanizmu przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. Środki z budżetu gminy pozwolą na instalację nowoczesnych i ekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych bez wprowadzania ograniczeń ze względu na osiągany dochód w gospodarstwie domowym, dopuszczając również możliwość wymiany starych kotłów gazowych, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnego minimum formalności. Ww. gminny Program będzie realizowany w ujęciu rocznym przez najbliższych pięć lat, tak aby jego efekty docelowo miały realny wpływ na poprawę jakości powietrza w gminie Ożarów Mazowiecki.

 Główne założenia programu:

  • Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowanego starego źródła ciepła, które w wyniku realizacji programu zostanie trwale zlikwidowane (instalacja pierwszego źródła ciepła nie jest objęta wsparciem w ramach programu),
  • Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej dotacji,
  • Zakup i montaż źródeł ciepła będzie realizowany przez gminę, za pośrednictwem wyłonionego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Wykonawcy, po wniesieniu przez Wnioskodawcę wkładu własnego oraz dostosowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia nowego źródła ciepła,
  • Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kotły gazowe, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość instalacji kotłów na biomasę,
  • Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w budynkach wykorzystywanych sezonowo oraz takich, w których na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane jest więcej niż 30% powierzchni całkowitej,
  • Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie kompletnej, poprawnie wypełnionej deklaracji oraz zakwalifikowanie wniosku na listę podstawową naboru na 2019 rok.

 

Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz z drukiem deklaracji uczestnictwa) są dostępne poniżej. Wersja papierowa dostępna jest także w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2.

Deklaracje przyjmowane będą od 21 stycznia 2019 r. do wyczerpania alokacji.

Druki deklaracji należy składać:

  • w wersji papierowej – Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy tj. środy 10.00-18.00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00

LUB

  • w wersji elektronicznej (skan) na adres mailowy: p.gajewska@ozarow-mazowiecki.pl

 

Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w zeznaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce  zamieszkania. Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldowani na stałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. 

Wszelkich informacji na temat Programu udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu (22) 731 32 28.

Zarządzenie Nr B.0050.10.2019

Regulamin Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki – edycja 2019

Deklaracja uczestnictwa w programie