Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych, kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt, a także określenia regulaminu jej prac.