Stosownie do przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ogłaszamy uzupełniające wybory kandydatów na ławników sądowych.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydatów zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, lokalne stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie – znak: ADM-510-12/18 z dnia 14 maja br.,Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim dokona wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na odpowiedniej karcie zgłoszeniowej i dołączyć do niej:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. (Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wymagane dokumenty należy złożyć do 11.06.2018 r. roku, począwszy od dnia 22.05.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 w godzinach pracy Urzędu (Biuro Podawcze na parterze lub w pokoju nr 108 na I piętrze – biuro Rady Miejskiej)

Załączniki do pobrania:

 1. karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
 2. wniosek – informacja z Krajowego Rejestru Karnego
 3. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
 5. lista obywateli zgłaszających kandydata na ławnika sądowego

Druki wymaganych dokumentów można także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim:

 1. w Biurze Podawczym UM (parter),
 2. w Biurze Rady Miejskiej (I piętro – pokój nr 108).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ CICHAL