W zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r. Referendum Gminnym w sprawie objęcia gminy Ożarów Mazowiecki przez m.st. Warszawa, w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, spośród 17881 uprawnionych do głosowania w referendum wzięło udział 6379 osób. Głosów ważnych oddano 6318, nieważnych 60.
Frekwencja referendalna wyniosła 35,67%.

Liczba głosów pozytywnych „Tak” – 279
Liczba głosów negatywnych „Nie” – 6039

Miejska Komisja do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) stwierdza, że referendum jest ważne. Komisja ustaliła, że większość ważnych głosów oddano za odpowiedzią negatywną. Komisja w związku z powyższym, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym stwierdza, że wynik referendum jest rozstrzygający.

Protokół ustalenia wyniku Referendum Gminnego