W dniu 21 sierpnia 2014 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych, które ma się ukazać w Dzienniku Ustaw w dniu 27 sierpnia 2014 r. Z tym dniem formalnie rozpocznie się kampania wyborcza (art. 104 Kodeksu wyborczego).

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można składać od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów tj. od 27 sierpnia 2014 r. do 8 września 2014 r. w godz. urzędowania od 8.15 do 16.15 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 (gmach Urzędu Wojewódzkiego) wejście „B” parter.

Zawiadomienia składa się w siedzibie organu wyborczego właściwego ze względu na zasięg działania danego komitetu wyborczego. Komitety wyborcze, które będą zgłaszać kandydatów na obszarze więcej niż jednego województwa składają zawiadomienia w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, natomiast pozostałe w siedzibie właściwego miejscowo komisarza wyborczego.

Komisarz Wyborczy w Warszawie będzie przyjmował zawiadomienia komitetów wyborczych zgodnie z adresem ich siedzib znajdujących się we właściwości terytorialnej Komisarza obejmującej jednostki samorządu terytorialnego w powiatach: grodziskim, legionowskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim oraz w mieście na prawach powiatu – m. st. Warszawie.

Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną bądź w inny sposób doręczone do siedziby organu wyborczego (np. wysłane pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).