W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Warszawie w liczbie 3 osób,
 • do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy w liczbie 1 osoby,
 • do Sądu Rejonowego w Pruszkowie w liczbie 1 osoby,
 • do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy w liczbie 1 osoby.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
  co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
  sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
  przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6.  duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 1. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 4. dwa zdjęcia wg nowego wzoru zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

Wymagane dokumenty należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 16.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

Druki dokumentów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim:

 1. w Biurze Podawczym (parter),
 2. w Biurze Rady Miejskiej (I p., pokój nr 108).

Druki dokumentów dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Wybory ławników sądowych” oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Cichal

Załączniki: