Rządowy programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wnioski do udziału w projekcie złożyły 4 szkoły podstawowe z Gminy, 1 z nich została zakwalifikowana do udziału w projekcie – Szkoła Podstawowa w Płochocinie

Cel projektu: Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy. Projekt ma również na celu weryfikację przyjętego modelu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK, polegającego na udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (obszar „e-szkoła”), a ponadto – modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli opartego na międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli (obszar „e-nauczyciel”), modelu przygotowywania publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych (obszar „e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik”) oraz modelu korzystania przez uczniów z nowoczesnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się (obszar „e-uczeń”).

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie
Wartość projektu: 145.450,00 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 106.631,00 zł
Planowany okres realizacji: 4.04. 2012 r. – 31.08. 2013 r.
Projekt zrealizowany.