W dniu 26 listopada 2020 r. o godzinie 16.30 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), sesja odbędzie się bez udziału publiczności w systemie zdalnym.

Osoby, które chciałyby zabrać głos w punkcie „Wolne wnioski”, proszone są o przesyłanie pytań (wniosków) na adres e-mail: radamiejska@ozarow-mazowiecki.pl, najpóźniej na 2 godziny przed planowaną sesją. Pytania (wnioski) będą odczytane podczas obrad sesji.

 

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2) Wnioski w sprawie porządku obrad.

3) (Druk Nr 329) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

4) (Druk Nr 330) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

5) (Druk Nr 331) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

6) (Druk Nr 314) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.

7) (Druk Nr 315) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Ożarowie Mazowieckim.

8) (Druk Nr 325) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2021 rok.

9) (Druk Nr 326) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2021.

10) (Druk Nr 321) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

11) (Druk Nr 322) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12) (Druk Nr 327) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bronisze.

13) (Druk Nr 328) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ożarów Mazowiecki.

14) (Druk Nr 319) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

15) (Druk Nr 316) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

16) (Druk Nr 317) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ożarowa Mazowieckiego w rejonie ulic Poznańskiej i Kapuckiej.

17) (Druk Nr 323) Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Widowiskowo – Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki i nadania jej Statutu.

18) (Druk Nr 320) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Pogroszew Kolonia.

19) (Druk Nr 332) Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunku działań Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego dotyczących zwiększenia jawności i przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez publiczne udostępnienie elektronicznego rejestru zawieranych umów.

20) Sprawozdanie dotyczące składanych oświadczeń majątkowych.

21) Interpelacje i zapytania radnych.

22) Wolne wnioski.

23) Informacja z pracy Burmistrza.

24) Sprawy organizacyjne.

25) Zamknięcie obrad.