Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się ze specjalistów z różnych dziedzin, którzy łączą swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, które reprezentują. Zespół zacieśnia współpracę międzyinstytucjonalną i ułatwia skoordynowanie działań, których cel stanowi niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Głównym celem działalności Zespołu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych przemocą bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Podstawowe działania sprzyjające tym dążeniom to:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • realizacja ,,Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020″.

W indywidualnych przypadkach Zespół interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze, w celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. W skład grup roboczych wchodzą m.in.: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, policji, GKRPA, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań grup roboczych należy przed wszystkim:

  • opracowanie i realizowanie planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie efektów podejmowanych działań.

Podejmowanie interwencji w środowisku rodzinnym, w którym występuje przemoc, odbywa się w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty”. Dokumentacja zgromadzona w toku pracy zespołu i grup roboczych jest niejawna, a członkowie zespołu zobowiązani są do zachowania poufności zdobytych  informacji.

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, tel. 22 722 26 73; 22 722 00 23