Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. GŁÓWNE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACE I OBOWIĄZKI GKRPA:

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1119  ze zm.),
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.),
Uchwała L/475/22 z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2022 – 2025 (zmiana Uchwały: LII/490/22 z 19 maja 2022 r.)
• Zarządzenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Nr 89/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzenie Nr B.0050.30.2016 Burmistrza Ożarowa Mazowiecki z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.OGÓLNY ZAKRES DZIAŁAŃ GKRPA:

• Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy Domowej dla Ożarowa Mazowieckiego na dany rok.
• Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015 r. oraz zgodności z Uchwałą Nr LX/612/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
• Motywowanie do leczenia osób zgłoszonych na posiedzenia;
• Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń;
• Zawiadamianie policji lub prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny.
• Podejmowanie czynności prowadzących do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tzn.:
Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawione postępowanie dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

– powodują rozkład życia rodzinnego;
– demoralizację małoletnich;
– uchylają się od pracy
– systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowie Mazowieckim podejmuje wobec osób nadużywających alkoholu (zgodnie z wyżej wymienionymi przesłankami art. 24) działania mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego.

3. SKŁAD OSOBOWY GKRPA W OZAROWIE MAZOWIECKIM:

1. Joanna Zwierzchowska – Przewodnicząca
2. Jacek Rosłon – Sekretarz
3. Piotr Florczyński – Członek
4. Marzena Markiewicz – Członek
5. Katarzyna Michalska – Członek
6. Małgorzata Rutkowska – Członek
7. Przemysław Janowski – Członek
8. Stanisław Rdest – Członek
9. Elżbieta Paleczna – Członek

Koordynatorami zespołów funkcjonujących w ramach GKRPA są:

• Zespół Kontrolny – Koordynator Stanisław Rdest
• Zespół Motywujący – Koordynator Małgorzata Rutkowska
• Zespół Profilaktyczny – Koordynator Marzena Markiewicz

4. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ GKRPA W ROKU 2023:

Miesiąc Terminy posiedzeń GKRPA
Styczeń 02.01.2023 i 30.01.2023
Luty 06.02.2023 i 27.02.2023
Marzec 06.03.2023 i 27.03.2023
Kwiecień 03.04.2023 i 24.04.2023
Maj 08.05.2023 i 29.05.2023
Czerwiec 05.06.2023 i 26.06.2023
Lipiec 03.07.2023 i 31.07.2023
Sierpień 07.08.2023 i 28.08.2023
Wrzesień 04.09.2023 i 25.09.2023
Październik 02.10.2023 i 30.10.2023
Listopad 06.11.2023 i 27.11.2023
Grudzień 18.12.2023 i 28.12.2023