Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakres działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok;

– opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015 r. oraz zgodności z Uchwałą Nr LX/612/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki;

– motywowanie do leczenia osób zgłoszonych na posiedzenia;

– kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń;

– zawiadamianie policji lub prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny.

– podejmowanie czynności prowadzących do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tzn.:

zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. przedstawione postępowanie dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

 • powodują rozkład życia rodzinnego;
 • demoralizację małoletnich;
 • uchylają się od obowiązku zaspokajanie potrzeb rodziny;
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowie Mazowieckim podejmuje wobec osób nadużywających alkoholu (zgodnie z wyżej wymienionymi przesłankami art. 24) działania mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym UZALEŻNIEŃ ul. Poznańska 167A w Ożarowie Maz., w godzinach dyżurów Komisji tzn. w każdy poniedziałek w godz. 18.00-20.00.

Termin załatwienia sprawy:

Do 6 miesięcy (dwukrotne zaproszenia na spotkanie z członkami komisji, sporządzenie materiału dowodowego, skierowanie na badanie do biegłego psychologa i psychiatry celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sporządzenie i skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 487, zm. z 2015 r. poz. 1893.).

Adres siedziby GKRPA:

Ożarów Mazowiecki,
ul. Poznańska 167A
tel. 22 722 20 09 (w każdy poniedziałek w godz. 18.00-20.00)

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Joanna Zwierzchowska – Przewodnicząca
 2. Jacek Rosłon – Sekretarz
 3. Małgorzata Rutkowska – Członek
 4. Marzena Markiewicz – Członek
 5. Katarzyna Michalska – Członek
 6. Przemysław Janowski – Członek
 7. Piotr Florczyński – Członek
 8. Stanisław Rdest – Członek
 9. Elżbieta Paleczna – Członek

Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu GKRPA w Ożarowie Mazowieckim (Zarządzenie Nr B.0050.89.2013) członkowie pracują w ramach zespołów roboczych:

Zespół Profilaktyczny – koordynator Piotr Florczyński,
Zespół Motywacyjny – koordynator Małgorzata Rutkowska,
Zespół Kontrolny – koordynator Stanisław Rdest.

Pozostałe informacje i pliki do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lub pod linkiem:
http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?c=969