Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. GŁÓWNE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACE I OBOWIĄZKI GKRPA:

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1119  ze zm.),
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.),
Uchwała L/475/22 z dnia 24 marca 2022 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2022 – 2025 (zmiana Uchwały: LII/490/22 z 19 maja 2022 r.)
• Zarządzenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Nr 89/2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzenie Nr B.0050.30.2016 Burmistrza Ożarowa Mazowiecki z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.OGÓLNY ZAKRES DZIAŁAŃ GKRPA:

• Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy Domowej dla Ożarowa Mazowieckiego na dany rok.
• Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015 r. oraz zgodności z Uchwałą Nr LX/612/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.
• Motywowanie do leczenia osób zgłoszonych na posiedzenia;
• Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń;
• Zawiadamianie policji lub prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny.
• Podejmowanie czynności prowadzących do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tzn.:
Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawione postępowanie dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

– powodują rozkład życia rodzinnego;
– demoralizację małoletnich;
– uchylają się od pracy
– systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowie Mazowieckim podejmuje wobec osób nadużywających alkoholu (zgodnie z wyżej wymienionymi przesłankami art. 24) działania mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego.

Zarządzenie Nr B.0050.43.2024 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2024 r.

3. SKŁAD OSOBOWY GKRPA W OZAROWIE MAZOWIECKIM:

1. Joanna Zwierzchowska – Przewodnicząca
2. Jacek Rosłon – Sekretarz
3. Piotr Florczyński – Członek
4. Marzena Markiewicz – Członek
5. Katarzyna Michalska – Członek
6. Małgorzata Rutkowska – Członek
7. Przemysław Janowski – Członek
8. Stanisław Rdest – Członek
9. Elżbieta Paleczna – Członek

Koordynatorami zespołów funkcjonujących w ramach GKRPA są:

• Zespół Kontrolny – Koordynator Stanisław Rdest
• Zespół Motywujący – Koordynator Małgorzata Rutkowska
• Zespół Profilaktyczny – Koordynator Marzena Markiewicz

4. HARMONOGRAM POSIEDZEŃ GKRPA W ROKU 2024:

Miesiąc Terminy posiedzeń GKRPA
Styczeń 08.01.2024 i 29.01.2024
Luty 05.02.2024 i 26.02.2024
Marzec 04.03.2024 i 25.03.2024
Kwiecień 08.04.2024 i 29.04.2024
Maj 06.05.2024 i 27.05.2024
Czerwiec 03.06.2024 i 24.06.2024
Lipiec 01.07.2024 i 29.07.2024
Sierpień 05.08.2024 i 26.08.2024
Wrzesień 02.09.2024 i 30.09.2024
Październik 07.10.2024 i 28.10.2024
Listopad 04.11.2024 i 25.11.2024
Grudzień 02.12.2024 i 30.12.2024

Załączniki