Świadczenia z pomocy społecznej

 • zasiłek stały – dla osób które osiągnęły wiek emerytalny i nie pobierają świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego , także dla osób mających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /umiarkowany lub znaczny/ i spełniają kryterium dochodowe,
 • zasiłek okresowy /2-3 miesiące na czas uregulowania swojej sytuacji bytowej, także dla osób oczekujących na orzeczenie o niepełnosprawności/,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,/ doraźnie na określony cel/ /także w naturze – opał/,
 • praca socjalna, /poradnictwo, pomoc w sprawach urzędowych, motywowanie do podjęcia działań w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji/,
 • prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 • sprawienie pogrzebu, – w przypadku kiedy nie ma bliskiej rodziny,
 • interwencja kryzysowa – w sytuacji kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka, lub osoby doświadczającej przemocy, także w przypadku ostrego konfliktu rodzinnego,
 • schronienie, – umieszczenie w schronisku lub noclegowni,
 • finansowanie obiadów dla dzieci w placówkach oświatowych,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • pobyt w domu pomocy społecznej, /dla osób które nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania/.

Świadczenia te są przyznawane na podstawie  ustawy o pomocy społecznej, w której to określone są kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc. Poza spełnieniem kryterium dochodowego konieczne jest wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ustawie o pomocy społecznej lub też innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej ops.ozarow-mazowiecki.pl – zakładka „Świadczenia”.