Szacowanie szkód

ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Kiedy dany obszar jest uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym. 
Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię – 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
  2. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

 

Co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast) podając dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie należy złożyć na obowiązującym druku wniosku o szacowanie szkód. W zależności od ich rodzaju rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

ZADANIA GMINY

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarządzeniem wyznacza do prac w Komisji powołanej przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, pracowników urzędu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

  • wzór wniosku o dokonanie szacunku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

ZADANIA KOMISJI

Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez Wojewodę Mazowieckiego szacuje szkody w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez rolnika wniosku o szacowanie szkody do gminy Ożarów Mazowiecki.

Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji lub powyżej 1050 zł w przypadku szkód w środkach trwałych.