Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym

Do pracowniczego stażu pracy wlicza się:

  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
  2. przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;
  3. przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin;

W przypadku gdy urząd miejski nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi pracę w gospodarstwie rolnym, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadniane są zeznaniami co najmniej 2 świadków. Świadkami nie mogą być osoby spokrewnione z wnioskodawcą, muszą być starsi od niego (czyli być pełnoletni przez cały potwierdzany okres) oraz w okresie który zainteresowany chce udowodnić, musieli zamieszkiwać w tym czasie na terenie, na którym jest lub było położone gospodarstwo rolne.

Powyższe zeznania składa się na drukach ZUS Rp 8 i ZUS Rp 9 wydawanych przez ZUS ewentualnie przez KRUS.

Z wypełnionymi drukami i dowodami osobistymi oraz ewentualnie odcinkami emerytur lub rent (legitymacjami emeryta/rencisty), zainteresowane osoby zgłaszać się powinny do pokoju 110 Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, gdzie upoważnione osoby potwierdzają wiarygodność podpisów wnioskodawców i świadków.

Poświadczenie zameldowania uzyskuje się w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 165, III piętro.

Zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia gospodarstwa rolnego na terenie gminy Ożarów Mazowiecki wydaje Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, Wydział Geodezji.