Gminne Punkty Zbierania Odpadów Problemowych

Na terenie gminy Ożarów Mazowiecki funkcjonują dwa Gminne Punkty Zbierania Odpadów Problemowych:

 • GPZOP w Umiastowie, ul. Umiastowska 41E

czynny od wtorku do soboty w godzinach:

 • w okresie marzec-październik: wtorek-piątek w godz. 11.00-19.00, sobota 8.00-16.00
 • w okresie listopad-luty: wtorek-piątek w godz. 9.00-17.00, sobota 8.00-16.00
 • GPZOP w Wolicy, ul. Leśna 1

Czynny dwa dni w miesiącu, według dat zamieszczonych w “Harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Ożarów Mazowiecki na 2023 rok”: piątek 9.00 – 19.00, sobota 9.00 – 15.00.

Do GPZOP przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki i dostarczane przez mieszkańców gminy.

Uwaga:

Przyjmowanie odpadów w GPZOP odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie poświadczenia wydanego przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, potwierdzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Samo potwierdzenie przyjęcia złożonej deklaracji jest niewystarczające.

Poświadczenia są wydawane w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w pokoju 112. Informację z prośbą o wystawienie poświadczenia można skierować również droga elektroniczną (odpady@ozarow-mazowiecki.pl).

W GPZOP przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
 • opakowania z papieru i tektury, papier i tektura,
 • opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne,
 • opakowania z metali, metale,
 • opakowania ze szkła, szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • zużyte świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
 • chemikalia,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • przeterminowane leki,
 • popioły,
 • odpady tekstyliów i odzieży.

 W GPZOP nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.,
 • szyby i części samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

Załączniki