Ze szkoły w świat

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Cel projektu: zmniejszenie dysproporcji wśród uczniów w osiągnięciach edukacyjnych, podniesienie jakości procesu kształcenia oraz opieka pedagogiczno – psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej szkoły zostaną wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne, sprzęt informatyczny, programy multimedialne, gry edukacyjne wspierające prowadzenie terapii pedagogicznej, logopedycznej, nauki matematyki i języków obcych, oraz w przyrządy sportowe i korekcyjne.

Projekt obejmuje również zwiększenie ilości godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych, m.in.:

  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia ręki,
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych: moduł matematyczno-przyrodniczy i muzyczno-plastyczny.

Miejsce realizacji projektu: Szkoły Podstawowe w Gminie Ożarów Mazowiecki

Wartość projektu: 322.094,29 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 322.094,29 zł
Planowany okres realizacji: 01.09.2013 r. – 27.06.2014 r.
Projekt zrealizowany.