Przedszkole równych szans w Gminie Ożarów Mazowiecki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji – projekty konkursowe

Cel projektu: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej i szans rozwojowych 75 dzieci wieku 3-5, w tym dzieci pochodzących z terenów wiejskich, zamieszkujących Gminę Ożarów Mazowiecki poprzez utworzenie 3 nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 135

Wartość Projektu: 316.633,95 zł
Dofinansowanie: 269.138,86 zł
Planowany okres realizacji: 01.05.2014 r. – 30.06.2015 r.
W dniu 28.01.2014 r. została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu.
Projekt w trakcie realizacji.