Poznaję świat – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywa nie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/uczennic z Gminy Ożarów Mazowiecki napotykających bariery ekonomiczne, środowiskowe i kulturowe oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek oświatowych w Gminie.
Celami szczegółowymi są:
• rozszerzenie oferty edukacyjnej placówek uczestniczących w projekcie,
• umożliwienie uczniom w trudnej sytuacji finansowej pogłębienie wiedzy i zainteresowań, zdobycie nowych umiejętności,
• integracja uczniów z terenów wiejskich i miejskich, różnych narodowości.
Miejsce realizacji projektu:
• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim
• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim
• Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie
• Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim
Wartość projektu: 996.787,00 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 966.883,39 zł
Planowany okres realizacji: 01.03.2010 r. – 31.10.2013 r.
Projekt zrealizowany.