Lepszy start

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel projektu:
• wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów,
• zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjnej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie do końca realizacji projektu,
• stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

Miejsce realizacji projektu:
• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim
• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim
• Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie
Wartość Projektu: 242.059,75 zł
Dofinansowanie: 228.512,28 zł
Planowany okres realizacji: 01.09.2011 r. – 28.06.2013 r.
Projekt zrealizowany.