Aktywne przedszkolaki w gminie Ożarów Mazowiecki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji – projekty konkursowe

Cel projektu: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej i szans rozwojowych dzieci wieku 3-5 i 6 lat, w tym dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Ożarów Mazowiecki poprzez utworzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Obrońców Warszawy 11A
Wartość Projektu: 252.525,91 zł
Dofinansowanie: 214.647,02 zł
Planowany okres realizacji: 03.09.2012 r. – 30.06.2014 r.
Projekt zrealizowany.