Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Cel projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki poprzez zakup 80 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do Internetu dla 80 gospodarstw domowych oraz 20 zestawów komputerowych dla 2 świetlic komputerowych w Broniszach i Józefowie.

Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość: 800 867,48 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 767 315,73 zł
Planowany okres realizacji: do 31.03.2014 r.
Projekt zrealizowany.

Załączniki