Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ożarów Mazowiecki przez zapewnienie dostępu do Internetu, niezbędnego sprzętu i oprogramowania, odpowiednich warunków użytkowania, pomocy technicznej i zainstalowanie sprzętu w 300 gospodarstwach domowych oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet w 6 jednostkach podległych (szkołach podstawowych i gimnazjach w Ożarowie Mazowieckim, Płochocinie i Święcicach).

Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość projektu: 2.239.216,36 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 2.237.986,36 zł
Planowany okres realizacji: do 31.12.2014 r.
Projekt zrealizowany.