„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

Projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2012-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wnioski do udziału w projekcie złożyły 4 szkoły podstawowe z Gminy, 3 z nich zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie: Szkoła Podstawowa w Święcicach, Szkoła Podstawowa w Płochocinie i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim została umieszczona na liście rezerwowej.

Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia”, stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Miejsce realizacji projektu:

  • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Święcicach
  • Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim

Wartość projektu: 54.072,00 zł (18.024,00 zł na każdą szkołę)
Wnioskowana kwota pomocy: 54.072,00 zł (18.024,00 zł na każdą szkołę)
Planowany okres realizacji: 1.09.2012 r. – 30.06.2013 r.
Projekt zrealizowany.