Zgłoś projekt w Konkursie na logo „Ożarowskiej Karty Mieszkańca”!

 

Termin nadsyłania prac upłynął w dniu 19 maja 2023 roku

 

Regulamin Konkursu na logo „Ożarowskiej Karty Mieszkańca”

 

REGULAMIN KONKURSU
NA LOGO
„Ożarowskiej Karty Mieszkańca”

 

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego (zwany dalej: Organizatorem, Administratorem danych).

 

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego, autorskiego projektu LOGOTYPU „Ożarowska Karta Mieszkańca”, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną
  i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych dotyczących realizacji programu „Ożarowska Karta Mieszkańca”.
 3. Logo ma akcentować Gminę Ożarów Mazowiecki i powinno zawierać napis „Ożarowska Karta Mieszkańca”.
 4. Projekt powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania: dla przedmiotów codziennego użytku, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, w materiałach elektronicznych (strona www i aplikacja), prezentacjach, wydawnictwach, grafice internetowej, banerach promocyjnych, przy wszelkich wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, w różnych formatach i rozmiarach.

 

III. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie.
 2. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od miejsca zamieszkania.
 3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć projekty wykonane zbiorowo.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w IV punkcie niniejszego Regulaminu.
 6. Każdy z Uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, Organizatorzy, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

 

IV. FORMAT I TECHNIKA PRACY KONKURSOWEJ

 1. Projekt należy przekazać w formacie grafiki wektorowej oraz podgląd w formacie jpg.
 2. Grafika powinna być dostarczona w dwóch wersjach: kolorowej oraz monochromatycznej.
 3. Wszystkie pliki (poza podglądem w jpg) powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji.
 4. Do pracy może być dołączony krótki, słowny opis pracy i użytej symboliki.

 

V. OCENA PRAC 

 1. Kryteria oceny prac:
  1. walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność;
  2. walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.
 2. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy, zgodnie z kryteriami podanymi w pkt. V.1 niniejszego Regulaminu.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie i formie wręczenia nagrody telefonicznie lub drogą mailową.
 6. Organizator zastrzega sobie także prawo do nierozstrzygania Konkursu.
 7. Organizator może unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

VI. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU – MIEJSCE I TERMIN

Prace konkursowe należy przesłać poprzez formularz dostępny pod adresem: ozarow-mazowiecki.pl/konkurs-logo-okm
Termin nadsyłania prac upływa w dniu 19 maja 2023 roku.
Decyduje data wpływu.

 

VII. NAGRODY

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę  – VOUCHER w wysokości 1000 zł.
Praca zwycięska będzie publikowana na oficjalnych stronach i w materiałach promocyjnych Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do dnia 31 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2.
 2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie ozarow-mazowiecki.pl.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
  oraz informacji o Zwycięzcy Konkursu, a także o projekcie konkursowym oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach i w Internecie.

 

IX. PRAWA AUTORSKIE 

 1. Projekt logo musi być oryginalny, niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie, powielanie innych projektów.
 2. Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę do Konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 3. Z dniem wyłonienia autora jako Zwycięzcy Konkursu Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do projektu logo zgłoszonego w ramach Konkursu, obejmujące prawo do wykorzystania w całości i we fragmentach w jakiejkolwiek działalności Organizatora na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na jakichkolwiek nośnikach, dysku komputerowym, w sieci internetowej;
  2. wprowadzania do pamięci komputera publicznego odtwarzania i wyświetlania;
  3. wprowadzanie do obrotu na nośnikach wszelkiego rodzaju;
  4. nadawanie przewodowe lub bezprzewodowe, naziemne, satelitarne, w sieciach telewizji kablowej, w sieciach teleinformatycznych, w tym simulcasting i webcasting, w sposób kodowany lub nie, a także w ramach telewizji mobilnej (DVB-H, DVB-SH itp.).
 4. Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań loga, przy czym Organizator (lub podmioty
  z nim w tym zakresie współpracujące) będzie miał prawo do dokonywania wszelkich opracowań (zmian, modyfikacji, przeróbek).
 5. W szczególności Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie zwycięskiego znaku graficznego bez wskazywania imienia i nazwiska autora logo oraz na decydowanie o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.
 6. W zakresie przeniesionych praw Uczestnik zezwala Organizatorowi bez ograniczeń na wykorzystywanie projektu logo oraz jego fragmentów do reklamy i promocji przedsięwzięć Organizatora.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

 1. We wszystkich kwestiach spornych (jednoinstancyjnie) decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
 2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:
  Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim,
  ul. Kolejowa 2, 05- 850 Ożarów Mazowiecki,
  e-mail m.poligaj@ozarow-mazowiecki.pl

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, reprezentujący Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim zlokalizowany przy ul. Kolejowej 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem elektronicznym poczty e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych:
  – przetwarzanie danych jest niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a RODO,
  – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f RODO.
 4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w Konkursie, odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która nie udostępni danych osobowych na formularzu zgłoszeniowym nie może ubiegać się o udział w Konkursie.
 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu znajdują się na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Dane osobowe (kontaktowe – w przypadku formularza) nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Gminą Ożarów Mazowiecki.
 7. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych lub do wycofania zgody na ich publikowanie.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Dane zostaną rozpowszechnione w sieci Internet.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (uczestnicy) oraz od prawnych opiekunów dzieci – będących uczestnikami.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu.

 

Oświadczenie uczestnika Konkursu

 

Niniejszym oświadczam, że zgłoszony/e przeze mnie do Konkursu projekt/-y LOGOTYPU jest/są moim dziełem i nie naruszają niczyich osobistych ani majątkowych praw autorskich ani nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, w szczególności
z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.

Oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Organizatora całość, bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2509) do projektu Logotypu zgłoszonego w ramach Konkursu na „Ożarowska Karta Mieszkańca” wraz z prawem do wydawania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do wyżej wymienionego projektu logotypu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z pkt. XI Regulaminu Konkursu.