Fundusze zewnętrzne

Pozyskujemy środki unijne oraz pomoc krajową aplikując o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie Gminy. Poniżej przedstawiamy wykaz takich projektów.

Całkowita wartość projektów: 87 163 129,42 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 53 327 733,28 zł

/aktualizacja dn. 02.11.2017/

Całkowity koszt realizacji Projektu: 7 370 414,79 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 104 077,92 zł

Wysokość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 5 188 466,23 zł

Cel projektu: rozwój terenów zieleni w Ożarowie Mazowieckim i jego obszarze funkcjonalnym.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  naduzycia.pois@mr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gmina Ożarów Mazowiecki w latach 2016-2017 zrealizowała pierwszy etap działań mających na celu zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście i jego obszarze funkcjonalnym. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację II etapu prac i obejmie kilkanaście hektarów terenu. W ramach projektu planowana jest kompleksowa rewitalizacja Parku Ołtarzewskiego, w którym przy pierwszej edycji projektu udało się m.in. przeprowadzić pielęgnację drzewostanu, wybudować pomost i nasadzić roślinność. Tym razem teren Parku wzbogaci się o nowe, utwardzone ścieżki oraz kilka placów wypoczynkowo-rekreacyjnych, ścieżkę fitness, oświetlenie, zmodernizowane zostanie miejsce na ognisko, a zbiorniki wodne przejdą biorekultywację. I na tym nie koniec – wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz traw, które uzupełnią rozpoczęte uprzednio działania na rzecz zachowania bioróżnorodności zieleni. Chore i stwarzające zagrożenie drzewa zostaną wycięte, a pozostały drzewostan będzie poddany pracom pielęgnacyjnym i przycince. Zakres projektu obejmie również nasadzenia roślin w obszarach dotychczas jeszcze niezagospodarowanych, które znajdują się przy nowo wybudowanych obiektach użyteczności publicznej m.in. przy Hali widowiskowo – sportowej w Kręczkach, ośrodku zdrowia w Ożarowie Mazowieckim czy też powstających placówkach oświatowych.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych i ograniczenia negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym, co jest szczególnie istotne na miejskich obszarach zurbanizowanych.

Wartość projektu to ponad 7 mln zł, z czego otrzymana kwota dofinansowania to 5.188.282,63 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2021 roku.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

 

W słoneczną niedzielę 2 września br. na terenie boisk przy Szkole Podstawowej w Płochocinie odbył się Ekopiknik dla mieszkańców naszej gminy.

Specjalnie oznaczony namiot cieszył się ogromnym zainteresowaniem chętnych osób do udziału w licznych atrakcjach. Najmłodsi uczestnicy Ekopikniku uczestniczyli m.in. w ekokonkursach, ekowarsztatach, grach i zabawach zręcznościowych. Buzie dzieci zamieniały się w arcydzieła – pojawiły się biedronki, tygryski i inne zwierzątka. Fotobudka z kącikiem do charakteryzacji była cały czas zajęta przez roześmiane rodziny.  Nikt nie wyszedł z pustymi rękami – odwiedzający namiot Ekopikniku mogli własnoręcznie wykonać znaczek z logiem Eko Ożarów Mazowiecki, a miłośnicy przekąsek poczęstować się watą cukrową i popcornem. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty tworzenia rzeźb z odpadów. Wyobraźnia naszych najmłodszych mieszkańców nie zna granic – wśród wielu robotów stworzono także łódź podwodną, kolorowe pojazdy i tajemnicze stwory z kosmosu.

Do dyspozycji mieszkańców był zespół pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim oraz Jednostki Realizującej Projekt, którzy udzielali informacji dotyczących podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej oraz szczegółów realizowanego projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wpłyną pozytywnie na wzrost liczby osób zainteresowanych podłączeniem swojej posesji do kanalizacji miejskiej.

Agnieszka Jędrzejczak

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

W najbliższą niedzielę tj. 2 września w godz. 15.00 – 20.00 zapraszamy do uczestnictwa w Ekopikniku, który będzie się odbywał podczas Dożynek Gminnych w specjalnie oznaczonym namiocie plenerowym na terenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Płochocinie. Dla najmłodszych uczestników Ekopikniku zapewniamy liczne atrakcje: m.in. ekokonkursy i ekowarsztaty z nagrodami, gry i zabawy zręcznościowe, fotobudka z kącikiem do charakteryzacji, malowanie buziek, modelowanie balonów oraz pokaz baniek mydlanych.
Do Państwa dyspozycji będzie zespół pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim oraz Jednostki Realizującej Projekt, którzy będą udzielać informacji dotyczących podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej oraz szczegółów projektu.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gmina Ożarów Mazowiecki pozyskała ponad 10 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców budową sieci kanalizacji sanitarnej w zachodniej części gminy, publikujemy dla Państwa mapę, przedstawiającą przebieg planowanych do realizacji robót budowlanych w latach 2017-2023.

LEGENDA:

Kolor zielony – odcinki sieci kanalizacyjnej, które zostały oddane do użytkowania w 2017 roku.

Kolor czerwony – odcinki sieci kanalizacyjnej, które będą realizowane w 2017 i 2018 roku.

Kolor żółty – odcinki sieci kanalizacyjnej, planowane do realizacji w latach 2018-2023.

 

Jednocześnie informujemy, że prezentowana mapa ma charakter poglądowy i dotyczy tylko tych inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach projektu unijnego. Niezależnie od wyżej wymienionych działań inwestycyjnych trwają również prace projektowe oraz budowlane finansowane ze środków własnych gminy Ożarów Mazowiecki w innych rejonach.

W celu weryfikacji możliwości podłączenia Państwa posesji do realizowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej zachęcamy Państwa do kontaktu z Jednostką Realizującą Projekt pod numerem tel. 22 731 32 28, natomiast w sprawie zawarcia umowy na odbiór ścieków prosimy kontaktować się z Energetyką Ożarów Mazowiecki przy ul. Partyzantów 37 pod numerem tel. 22 722 25 49.

Paulina Gajewska
Jednostka Realizująca Projekt

Drugi etap przedsięwzięcia mającego na celu rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i poprawy dostępności oraz jakości wody na terenie gminy będzie realizowany przy współudziale Unii Europejskiej.

28 marca 2017 roku burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska podpisali z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”. Szacowana wartość projektu to ok. 20 milionów złotych, z czego ponad połowę stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem zachodnią część gminy. W kanalizację wyposażeni zostaną mieszkańcy Święcic, Michałówka, Koprek, Płochocina Wsi, Gołaszewa, Domaniewka i Ołtarzewa wsi – łącznie zaplanowano budowę ponad 20 kilometrów sieci. Dodatkowo projekt przewiduje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Święcicach, która przyczyni się do poprawy parametrów jakości wody w jej strefie zasilania. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2018 roku. Wtedy też, wszyscy mieszkańcy, których posesje znajdą się w zasięgu sieci kanalizacyjnej, zobowiązani będą do podłączenia się do zbiorczego systemu odbioru ścieków.

W kolejnych latach planowane są inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w takich miejscowościach jak Orły, Wolskie czy Konotopa, a ich realizację z całą pewnością może przyspieszyć pozyskanie kolejnego wsparcia unijnego.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Paulina Gajewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Cel projektu: Celem bezpośrednim projektu jest wzrost liczby użytkowników sieci kanalizacyjnej w Gminie Ożarów Mazowiecki oraz poprawa jakości i uzupełnienie niedoborów dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia.
Miejsce realizacji projektu: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 20 273 961,62 zł
Dofinansowanie: 10 573 648,40 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: 31.12.2018 r.
Projekt w trakcie realizacji.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na obszarach zdegradowanych Gminy Ożarów Mazowiecki.

Lokalny Program Rewitalizacji powstał w oparciu o diagnozę stanu obecnego wynikającą ze szczegółowych danych zebranych na temat Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, a także do udziału w konsultacjach społecznych i podzielenia się z nami uwagami dot. przedmiotowego dokumentu.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Ankiety konsultacyjne dostępne są na stronie internetowej  www.ozarow-mazowiecki.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, parter.

Na Państwa opinie i wypełnione Ankiety konsultacyjne czekamy do dnia 29 lipca 2016 r.

Spotkania konsultacyjne odbędą się:

  • w dniu 25 lipca 2016 r. o godzinie 16:00 w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
  • w dniu 27 lipca 2016 r. o godzinie 16:00 w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie, ul. Fabryczna 15

Ankiety konsultacyjne prosimy wrzucać do urny wystawionej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, parter.

Państwa opinia jest dla nas bardzo cenna. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Zarządzenie_Nr_B.0050.129.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki

  • Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ożarów Mazowiecki w celu poznania ich opinii na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki.
  • Wyrażenie opinii w formie konsultacji polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania konsultacyjne zawarte w ankiecie, której wzór określa Załącznik do niniejszego Zarządzenia, zwanej dalej ankietą konsultacyjną.
  • Konsultacje zostaną przeprowadzone od 8 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

Załączniki:

W dniu 8 czerwca 2016 r. Gmina Ożarów Mazowiecki podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, w którym, na podstawie przeprowadzonej diagnozy obejmującej kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe oraz kulturowe, określone zostaną tzw. obszary problemowe, wskazane do rewitalizacji zarówno w obszarze inwestycyjnym, jaki i społecznym.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki (LPR) podlegać będzie konsultacjom społecznym, a wnioski z konsultacji zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu, przedłożonej następnie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia. Po pozytywnej weryfikacji LPR przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod kątem spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów rewitalizacji, Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki zostanie wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, co stanowić będzie podstawę do ubiegania się Gminy o dotacje z funduszy UE na realizację m. in. projektów rewitalizacyjnych.

Całkowita wartość Projektu – 44.770,00 zł, w tym kwota dofinansowania 40.293,00 zł, co stanowi 90 % wartości Projektu.

Planowany okres realizacji: do 31 października 2016 r.