Fundusze zewnętrzne

Pozyskujemy środki unijne oraz pomoc krajową aplikując o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie Gminy. Poniżej przedstawiamy wykaz takich projektów.

Całkowita wartość projektów: 87 163 129,42 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 53 327 733,28 zł

/aktualizacja dn. 02.11.2017/

1 2 3
Od kilku miesięcy na terenie Parku Ołtarzewskiego można zaobserwować prace budowlane. Obecnie równolegle trwa wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, prace ziemne dotyczące budowy oświetlenia i monitoringu, budowa placów wypoczynkowych oraz alejek spacerowych. Stawy zostały już oczyszczone i odmulone. Na jesieni planowane jest częściowe wykonanie nasadzeń oraz kolejny etap wycinki i pielęgnacji zieleni.
 
Przeprowadzenie modernizacji w tak długim okresie jest celowe ze względu na zamieszkujące park ptaki i inne zwierzęta. Harmonogram prowadzonych prac jest na bieżąco uzgadniany z ornitologiem oraz architektami krajobrazu. Wszystkie prace przeprowadzane w ramach projektu są poprzedzone uzyskaniem pozwoleń na ich realizację, które pozwalają na wykonanie gruntownej modernizacji parku, przy zachowaniu jego indywidualnego charakteru i naturalnego środowiska dla zwierząt, które w nim zamieszkują.
 
Modernizacja Parku Ołtarzewskiego jest następstwem podpisanej w lipcu 2019 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2021 roku.
 
Agnieszka Kijewska
Jednostka Realizująca Projekt
 
 
 
 
 
 

W tegorocznej edycji naboru ogłoszonego przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020, Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła 5 wniosków o dofinansowanie zadań sołeckich. Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.
13 lipca 2020 r. przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza i Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy podpisali umowy na dofinansowanie projektów:

 1. Utworzenie placu zabaw oraz budowa punktów świetlnych we wsi Pilaszków.
  Celem realizacji zadania jest utworzenie placu zabaw we wsi Pilaszków oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę punktów świetlnych przy ul. Pięknej.
 2. Utworzenie monitoringu w obrębie sołectwa Piotrkówek Duży.
  Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykonanie monitoringu obszaru – montaż kamer zewnętrznych w sołectwie Piotrkówek Duży.
 3. Budowa i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Płochocin.
  W ramach zadania planuje się zakup wraz z montażem dwóch altan ogrodowych wykonanych z drewna, z pokryciem dachowym.
 4. Budowa chodnika we wsi Wieruchów.
  W ramach zadania wykonane zostanie ponad 100 mb. chłodnika wzdłuż ul. Wieruchowskiej.
 5. Budowa oświetlenia we wsi Koprki.
  Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę punktów świetlnych w obrębie centrów przesiadkowych komunikacji miejskiej w sołectwie Koprki.

W poprzednich edycjach naboru w latach 2018-2019 pozyskaliśmy dofinansowanie na zadania realizowane przez Sołectwa: Gołaszew, Święcice, Ołtarzew, Bronisze, Duchnice, Macierzysz, Wolskie.

Mamy nadzieję na kontynuację naboru na tego typu projekty w latach następnych. W związku z tym zachęcamy Rady Sołeckie w tych Sołectwa, które jeszcze nie skorzystały z dofinansowania, aby przy planowaniu zadań finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok uwzględniły zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie: zieleni miejskiej i obiektów małej architektury, budowy/rozbudowy/modernizacji obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, kulturalnym, oświatowym, związanym z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zachowaniem dziedzictwa historyczno-kulturalnego. Tylko takie zadania będą miały szanse na dofinansowanie w przypadku ogłoszenia kolejnego naboru na 2021 rok. Z dofinansowania wyłączone są zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym itp. (np.: festiwale, koncerty, uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, pikniki, kiermasze itp.).
W przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikowalności planowanego wydatku prosimy o kontakt z Referatem Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim tel. 22 731 32 28

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza

Całkowity koszt realizacji Projektu: 2 113 245,19 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 005 589,68 zł

Wysokość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 1 704 751,22 zł

Cel projektu: Utworzenie nowych terenów zieleni oraz rewitalizacja już istniejących w Ożarowie Mazowieckim

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej:

 https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

 

 

Z nadchodzącą wiosną rozpoczynają się prace budowlane związane z modernizacją Parku Ołtarzewskiego, który stanowi istotny element systemu publicznych terenów zieleni w Ożarowie Mazowieckim, pełniąc jednocześnie funkcje wypoczynkowe oraz rekreacyjno-sportowe.

 

W ramach podpisanej umowy z Wykonawcą realizowane będą m.in.:

 • prace pielęgnacyjne zieleni, wraz z wycinką wskazanych drzew i krzewów,
 • wykonanie nowych nasadzeń roślinnych,
 • montaż elementów małej architektury,
 • wykonanie oświetlenia, monitoringu,
 • wykonanie nawierzchni do przemieszczania się po terenie,
 • budowa placów wypoczynkowych.

Gruntowne prace biorekultywacyjne zostaną przeprowadzone w zbiornikach wodnych. Mają one na celu oczyszczenie i odmulenie stawów. Największy z nich zostanie wzbogacony o fontannę, która oprócz pełnienia walorów dekoracyjnych, przyczyni się do poprawienia napowietrzenia stawów, poprawy jakości wody, a co za tym idzie, polepszenia warunków bytowania organizmów wodnych.

W parku pojawią się również elementy małej architektury, które wzbogacą ofertę  możliwości do uprawiania rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu m.in. stoły do gier w szachy, chińczyka oraz piłkarzyki. Dla aktywnych powstanie ścieżka fitness z towarzyszącymi jej placami, na których umieszczone zostaną urządzenia do ćwiczeń, m.in. poręcze gimnastyczne oraz ścianka sprawnościowa. Integracji mieszkańców będzie sprzyjać stworzony plac z miejscem na ognisko, a obok niego drewniane altany wraz z ławkami i stołami. Na zwiększenie walorów estetycznych pozytywnie wpłynie wyposażenie placów wypoczynkowych w betonowe donice.

Projekt swym zakresem dba również o mieszkańców parku. Pojawią się budki dla wiewiórek, nietoperzy, ptaków oraz owadów pożytecznych. Wszystko po to, by zapewnić korzystne warunki bytowania i różnorodność gatunków.

Z powodu dużego zakresu prowadzonych prac modernizacyjnych oraz ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców teren Parku Ołtarzewskiego musi zostać wyłączony z możliwości z jego korzystania.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszystkie prace przeprowadzane w ramach projektu są pracami poprzedzonymi uzyskaniem pozwoleń na ich realizację. W przypadku wycinki drzew i krzewów została przeprowadzona inwentaryzacja istniejącego drzewostanu oraz ekspertyza dendrologiczna, mająca na celu ocenę ich stanu zdrowotnego oraz ewentualnego zagrożenia dla ludzi i mienia w ich otoczeniu. Przed przystąpieniem do wycinki drzew zakwalifikowanych w obrębie parku, zostanie również wykonany raport ornitologiczny, który dostosuje prace tak, aby nie zakłócać okresu lęgowego ptaków gniazdujących na terenie objętym modernizacją.

Przeprowadzane prace w Parku Ołtarzewskim są następstwem podpisanej w lipcu 2019 roku umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Mamy nadzieję, że efekty modernizacji, obok walorów środowiskowych, wpłyną również na estetykę miejsc objętych zmianami oraz zachęcą do aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie naszej gminy.

Jednostka Realizująca Projekt

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 7 370 414,79 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 104 077,92 zł

Wysokość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 5 188 466,23 zł

Cel projektu: rozwój terenów zieleni w Ożarowie Mazowieckim i jego obszarze funkcjonalnym.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  naduzycia.pois@mr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gmina Ożarów Mazowiecki w latach 2016-2017 zrealizowała pierwszy etap działań mających na celu zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście i jego obszarze funkcjonalnym. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację II etapu prac i obejmie kilkanaście hektarów terenu. W ramach projektu planowana jest kompleksowa rewitalizacja Parku Ołtarzewskiego, w którym przy pierwszej edycji projektu udało się m.in. przeprowadzić pielęgnację drzewostanu, wybudować pomost i nasadzić roślinność. Tym razem teren Parku wzbogaci się o nowe, utwardzone ścieżki oraz kilka placów wypoczynkowo-rekreacyjnych, ścieżkę fitness, oświetlenie, zmodernizowane zostanie miejsce na ognisko, a zbiorniki wodne przejdą biorekultywację. I na tym nie koniec – wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz traw, które uzupełnią rozpoczęte uprzednio działania na rzecz zachowania bioróżnorodności zieleni. Chore i stwarzające zagrożenie drzewa zostaną wycięte, a pozostały drzewostan będzie poddany pracom pielęgnacyjnym i przycince. Zakres projektu obejmie również nasadzenia roślin w obszarach dotychczas jeszcze niezagospodarowanych, które znajdują się przy nowo wybudowanych obiektach użyteczności publicznej m.in. przy Hali widowiskowo – sportowej w Kręczkach, ośrodku zdrowia w Ożarowie Mazowieckim czy też powstających placówkach oświatowych.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych i ograniczenia negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym, co jest szczególnie istotne na miejskich obszarach zurbanizowanych.

Wartość projektu to ponad 7 mln zł, z czego otrzymana kwota dofinansowania to 5.188.282,63 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2021 roku.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych

 

W słoneczną niedzielę 2 września br. na terenie boisk przy Szkole Podstawowej w Płochocinie odbył się Ekopiknik dla mieszkańców naszej gminy.

Specjalnie oznaczony namiot cieszył się ogromnym zainteresowaniem chętnych osób do udziału w licznych atrakcjach. Najmłodsi uczestnicy Ekopikniku uczestniczyli m.in. w ekokonkursach, ekowarsztatach, grach i zabawach zręcznościowych. Buzie dzieci zamieniały się w arcydzieła – pojawiły się biedronki, tygryski i inne zwierzątka. Fotobudka z kącikiem do charakteryzacji była cały czas zajęta przez roześmiane rodziny.  Nikt nie wyszedł z pustymi rękami – odwiedzający namiot Ekopikniku mogli własnoręcznie wykonać znaczek z logiem Eko Ożarów Mazowiecki, a miłośnicy przekąsek poczęstować się watą cukrową i popcornem. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty tworzenia rzeźb z odpadów. Wyobraźnia naszych najmłodszych mieszkańców nie zna granic – wśród wielu robotów stworzono także łódź podwodną, kolorowe pojazdy i tajemnicze stwory z kosmosu.

Do dyspozycji mieszkańców był zespół pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim oraz Jednostki Realizującej Projekt, którzy udzielali informacji dotyczących podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej oraz szczegółów realizowanego projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wpłyną pozytywnie na wzrost liczby osób zainteresowanych podłączeniem swojej posesji do kanalizacji miejskiej.

Agnieszka Jędrzejczak

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

W najbliższą niedzielę tj. 2 września w godz. 15.00 – 20.00 zapraszamy do uczestnictwa w Ekopikniku, który będzie się odbywał podczas Dożynek Gminnych w specjalnie oznaczonym namiocie plenerowym na terenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Płochocinie. Dla najmłodszych uczestników Ekopikniku zapewniamy liczne atrakcje: m.in. ekokonkursy i ekowarsztaty z nagrodami, gry i zabawy zręcznościowe, fotobudka z kącikiem do charakteryzacji, malowanie buziek, modelowanie balonów oraz pokaz baniek mydlanych.
Do Państwa dyspozycji będzie zespół pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim oraz Jednostki Realizującej Projekt, którzy będą udzielać informacji dotyczących podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej oraz szczegółów projektu.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gmina Ożarów Mazowiecki pozyskała ponad 10 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców budową sieci kanalizacji sanitarnej w zachodniej części gminy, publikujemy dla Państwa mapę, przedstawiającą przebieg planowanych do realizacji robót budowlanych w latach 2017-2023.

LEGENDA:

Kolor zielony – odcinki sieci kanalizacyjnej, które zostały oddane do użytkowania w 2017 roku.

Kolor czerwony – odcinki sieci kanalizacyjnej, które będą realizowane w 2017 i 2018 roku.

Kolor żółty – odcinki sieci kanalizacyjnej, planowane do realizacji w latach 2018-2023.

 

Jednocześnie informujemy, że prezentowana mapa ma charakter poglądowy i dotyczy tylko tych inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach projektu unijnego. Niezależnie od wyżej wymienionych działań inwestycyjnych trwają również prace projektowe oraz budowlane finansowane ze środków własnych gminy Ożarów Mazowiecki w innych rejonach.

W celu weryfikacji możliwości podłączenia Państwa posesji do realizowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej zachęcamy Państwa do kontaktu z Jednostką Realizującą Projekt pod numerem tel. 22 731 32 28, natomiast w sprawie zawarcia umowy na odbiór ścieków prosimy kontaktować się z Energetyką Ożarów Mazowiecki przy ul. Partyzantów 37 pod numerem tel. 22 722 25 49.

Paulina Gajewska
Jednostka Realizująca Projekt

Drugi etap przedsięwzięcia mającego na celu rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i poprawy dostępności oraz jakości wody na terenie gminy będzie realizowany przy współudziale Unii Europejskiej.

28 marca 2017 roku burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska podpisali z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”. Szacowana wartość projektu to ok. 20 milionów złotych, z czego ponad połowę stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem zachodnią część gminy. W kanalizację wyposażeni zostaną mieszkańcy Święcic, Michałówka, Koprek, Płochocina Wsi, Gołaszewa, Domaniewka i Ołtarzewa wsi – łącznie zaplanowano budowę ponad 20 kilometrów sieci. Dodatkowo projekt przewiduje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Święcicach, która przyczyni się do poprawy parametrów jakości wody w jej strefie zasilania. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2018 roku. Wtedy też, wszyscy mieszkańcy, których posesje znajdą się w zasięgu sieci kanalizacyjnej, zobowiązani będą do podłączenia się do zbiorczego systemu odbioru ścieków.

W kolejnych latach planowane są inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w takich miejscowościach jak Orły, Wolskie czy Konotopa, a ich realizację z całą pewnością może przyspieszyć pozyskanie kolejnego wsparcia unijnego.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Paulina Gajewska
Referat Funduszy Zewnętrznych